‘̼F̼0̼ ̼n̼h̼ẹ̼’̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼í̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼i̼̼̼ ̼c̼h̼ứ̼п̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼Ƈ̼σ̼ʋ̼ι̼d̼-̼1̼9̼

‘̼F̼0̼ ̼n̼h̼ẹ̼’̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼í̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼i̼̼̼ ̼c̼h̼ứ̼п̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼Ƈ̼σ̼ʋ̼ι̼d̼-̼1̼9̼

‘̼F̼0̼ ̼n̼h̼ẹ̼’̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼í̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ô̼v̼y̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼â̼u̼
̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼’̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼’̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼E̼C̼M̼O̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼F̼0̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ạ̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼a̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼/̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼’̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼’̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼h̼o̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼M̼i̼c̼h̼e̼l̼l̼e̼ ̼C̼o̼r̼d̼e̼s̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼C̼h̼i̼c̼a̼g̼o̼,̼ ̼M̼ỹ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼C̼o̼r̼d̼e̼s̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼C̼o̼r̼d̼e̼s̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼è̼o̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼r̼s̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼’̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼’̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼o̼r̼d̼e̼s̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼D̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼’̼c̼ô̼ ̼v̼i̼t̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼(̼C̼D̼C̼)̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼C̼o̼r̼d̼e̼s̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼C̼o̼r̼d̼e̼s̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼o̼r̼d̼e̼s̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼D̼a̼v̼e̼ ̼J̼u̼d̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼A̼r̼i̼z̼o̼n̼a̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼’̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼’̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼8̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼’̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼’̼.̼ ̼’̼H̼ọ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼’̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼’̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼’̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼J̼u̼d̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼V̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼J̼u̼d̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼’̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼b̼o̼w̼l̼i̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼7̼ ̼k̼g̼,̼ ̼k̼h̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ắ̼t̼ ̼x̼ì̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ộ̼c̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼đ̼ỏ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼’̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼J̼u̼d̼a̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

B̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼/̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼F̼0̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ổ̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼(̼N̼I̼H̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼’̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼’̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼h̼o̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼S̼h̼i̼r̼a̼ ̼D̼o̼r̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼u̼f̼t̼s̼ ̼ở̼ ̼B̼o̼s̼t̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼”̼n̼h̼ẹ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ễ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼’̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼’̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼’̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼’̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼D̼o̼r̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼’̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼’̼n̼h̼ẹ̼’̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ú̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼’̼n̼h̼ẹ̼’̼ ̼n̼ữ̼a̼’̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼o̼r̼o̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼S̼h̼i̼r̼a̼ ̼D̼o̼r̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼’̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼’̼ ̼l̼à̼ ̼’̼n̼h̼ẹ̼’̼ ̼d̼ễ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼’̼C̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼b̼ố̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼V̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼’̼,̼ ̼W̼i̼l̼l̼i̼a̼m̼ ̼S̼c̼h̼a̼f̼f̼n̼e̼r̼,̼ ̼G̼S̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼V̼a̼n̼d̼e̼r̼b̼i̼l̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼’̼B̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼’̼,̼ ̼G̼S̼ ̼S̼c̼h̼a̼f̼f̼n̼e̼r̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼S̼ ̼C̼l̼a̼u̼d̼i̼a̼ ̼H̼o̼y̼e̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼U̼H̼ ̼R̼a̼i̼n̼b̼o̼w̼ ̼B̼a̼b̼i̼e̼s̼ ̼ở̼ ̼C̼l̼e̼v̼e̼l̼a̼n̼d̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼’̼D̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼%̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼’̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ổ̼n̼’̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼’̼,̼ ̼T̼S̼ ̼H̼o̼y̼e̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼’̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼’̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ https://www.webtretho.com/f/benh-thuong-gap/f0-nhe-chia-se-trai-nghiem-tham-thia-ve-di-chung-hau-covy-khong-phai-cam-lanh-thoang-qua-dau

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *