5̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼ý ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼

5̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼ý ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼

5̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼ă̼n̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ạ̼c̼ ̼v̼a̼i̼,̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ỉ̼.̼.̼.̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ổ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ạ̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼a̼.̼

X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼m̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼/̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼B̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼:̼ ̼D̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼y̼ ̼Z̼h̼a̼n̼g̼ ̼Z̼h̼o̼n̼g̼j̼i̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼á̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼”̼b̼ổ̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼ẩ̼m̼”̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼d̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼à̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼2̼,̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼r̼b̼o̼h̼y̼d̼r̼a̼t̼e̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼9̼0̼%̼ ̼d̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼o̼l̼l̼a̼g̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼e̼l̼a̼s̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼d̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼D̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼,̼ ̼c̼a̼r̼b̼o̼h̼y̼d̼r̼a̼t̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼é̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼t̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ổ̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼

̼3̼ ̼M̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼-̼ ̼C̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼:̼ ̼D̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼2̼0̼g̼,̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼1̼ ̼í̼t̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ừ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼m̼a̼i̼.̼

̼-̼ ̼C̼h̼è̼ ̼d̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼á̼o̼:̼ ̼D̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼5̼0̼0̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼c̼ạ̼o̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼ô̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼e̼o̼ ̼đ̼ặ̼c̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼2̼5̼0̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼á̼o̼ ̼(̼b̼ỏ̼ ̼h̼ạ̼t̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼è̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼.̼ ̼M̼ó̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ổ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼a̼m̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼

̼-̼ ̼Đ̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼:̼ ̼Đ̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼(̼c̼ò̼n̼ ̼n̼o̼n̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼)̼:̼ ̼3̼0̼0̼g̼;̼ ̼d̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼:̼ ̼2̼0̼0̼g̼.̼

̼Đ̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼g̼ọ̼t̼ ̼v̼ỏ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ẻ̼ ̼4̼,̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼D̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼c̼ạ̼o̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼d̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ừ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

̼T̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼à̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ó̼n̼g̼)̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼á̼o̼ ̼b̼ó̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ứ̼t̼ ̼r̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

K̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼r̼á̼t̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ổ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼/̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼B̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼:̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼

̼V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼m̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼nh̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼ụ̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ò̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼s̼ú̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼a̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ổ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼

̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼o̼l̼l̼a̼g̼e̼n̼,̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼t̼a̼m̼i̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼l̼o̼ã̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼C̼ó̼ ̼2̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼-̼ ̼H̼à̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼x̼i̼ ̼c̼a̼o̼:̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ã̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼a̼n̼x̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼-̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼:̼ ̼B̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼i̼t̼ơ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼i̼t̼a̼m̼i̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼:̼ ̼Đ̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼
̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ẽ̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼b̼ổ̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ứ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼m̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ổ̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ư̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼’̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼’̼.̼.̼.̼

̼3̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼c̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼-̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼đ̼e̼n̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼á̼o̼ ̼b̼ó̼n̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼:̼ ̼Đ̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼5̼0̼g̼,̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼1̼5̼g̼,̼ ̼t̼á̼o̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼3̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼3̼0̼g̼.̼
̼
̼C̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼:̼ ̼Đ̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ỡ̼,̼ ̼c̼ạ̼o̼ ̼l̼ô̼n̼g̼,̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼t̼á̼o̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼(̼b̼ỏ̼ ̼h̼ạ̼t̼)̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼s̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼1̼ ̼-̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼ê̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼-̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼c̼:̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼g̼â̼n̼ ̼c̼ố̼t̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼e̼o̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼ù̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼e̼o̼ ̼m̼ề̼m̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼k̼ế̼t̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼:̼ ̼Đ̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼5̼0̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼3̼0̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼:̼ ̼Đ̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼c̼ạ̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ỡ̼ ̼d̼ư̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼,̼ ̼c̼ạ̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ô̼n̼g̼,̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ỏ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ặ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼2̼ ̼-̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼ê̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

Đ̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼/̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼3̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼m̼á̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼

̼M̼á̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼d̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼d̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼.̼

̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼á̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼m̼á̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼i̼ò̼n̼ ̼b̼é̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼a̼ ̼d̼à̼y̼ ̼k̼è̼m̼ ̼m̼ỡ̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼5̼.̼ ̼K̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼

̼

Đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼e̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ơ̼m̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ổ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼,̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼l̼u̼c̼i̼d̼,̼ ̼l̼i̼p̼i̼d̼,̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼d̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼l̼l̼a̼g̼e̼n̼,̼ ̼k̼e̼r̼a̼t̼i̼n̼,̼…̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼ẩ̼m̼ ̼d̼a̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼d̼a̼ ̼m̼ị̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼ó̼c̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ố̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ổ̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼t̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼.̼ ̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼5̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.