C̼ả̼п̼h̼ ̼ʙ̼á̼o̼:̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼“̼T̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼”̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼п̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼“̼c̼ấ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ỵ̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼п̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼v̼ậ̼п̼ ̼h̼ạ̼п̼ ̼x̼u̼̼̼i̼ ̼x̼ẻ̼̼̼o̼

C̼ả̼п̼h̼ ̼ʙ̼á̼o̼:̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼“̼T̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼”̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼п̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼“̼c̼ấ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ỵ̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼п̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼v̼ậ̼п̼ ̼h̼ạ̼п̼ ̼x̼u̼̼̼i̼ ̼x̼ẻ̼̼̼o̼

C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼”̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼,̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼ỵ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼u̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼.̼

̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼“̼c̼ấ̼m̼ ̼k̼ỵ̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼̼
̼1̼.̼ ̼S̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼3̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼u̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼”̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼(̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼n̼g̼)̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼

2̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼
N̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼3̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼M̼S̼ ̼F̼r̼i̼d̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼,̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼F̼r̼i̼d̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼

̼4̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼n̼

C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼c̼h̼ú̼.̼.̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼g̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼é̼m̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼ô̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼

̼5̼.̼ ̼Đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼

̼6̼.̼ ̼Sẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼“̼l̼ỡ̼”̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼ ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼“̼m̼a̼ ̼á̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼“̼l̼ỡ̼”̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼“̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼”̼.̼ ̼

̼7̼.̼ ̼G̼h̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼F̼r̼e̼y̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼á̼u̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ụ̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼è̼o̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼(̼c̼ả̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼è̼o̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼3̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼m̼è̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼m̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼.̼ ̼

̼8̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼l̼à̼ ̼x̼u̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼.̼ ̼

̼9̼.̼ ̼C̼ấ̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼A̼i̼ ̼C̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼r̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼á̼n̼h̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼R̼a̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼à̼m̼ ̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼

1̼0̼.̼ ̼C̼ắ̼t̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼ ̼“̼đ̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼”̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

11.K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼é̼o̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ĩ̼a̼

̼Ở̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼é̼o̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼k̼ỵ̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼.̼

12.K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼
̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼A̼i̼ ̼C̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

̼*̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.