N̼g̼h̼i̼ê̼п̼ ̼c̼ứ̼̼̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼‘̼ᴍ̼ũ̼i̼ ̼3̼ ̼l̼à̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ᴄ̼ᴄ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼ᴍ̼i̼ễ̼п̼ ̼d̼ị̼c̼ɦ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼’̼:̼ ̼A̼i̼ ̼t̼i̼ê̼ᴍ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼

N̼g̼h̼i̼ê̼п̼ ̼c̼ứ̼̼̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼‘̼ᴍ̼ũ̼i̼ ̼3̼ ̼l̼à̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ᴄ̼ᴄ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼ᴍ̼i̼ễ̼п̼ ̼d̼ị̼c̼ɦ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼’̼:̼ ̼A̼i̼ ̼t̼i̼ê̼ᴍ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼

A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼‘̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼’̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼P̼f̼i̼z̼e̼r̼,̼ ̼M̼o̼d̼e̼r̼n̼a̼,̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼ ̼V̼,̼ ̼V̼e̼r̼o̼ ̼C̼e̼l̼l̼…̼ ̼

̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼?̼
̼A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼L̼à̼ ̼V̼ắ̼c̼ ̼X̼i̼n̼ ̼’̼C̼ô̼ ̼V̼í̼t̼’̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼S̼ử̼ ̼D̼ụ̼n̼g̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼S̼a̼u̼ ̼N̼à̼y̼ ̼C̼ó̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼V̼ắ̼c̼ ̼X̼i̼n̼ ̼K̼h̼á̼c̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼P̼f̼i̼z̼e̼r̼,̼ ̼M̼o̼d̼e̼r̼n̼a̼,̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼ ̼V̼,̼ ̼V̼e̼r̼o̼ ̼C̼e̼l̼l̼.̼.̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼a̼.̼

A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼‘̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼’̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼/̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼,̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼V̼a̼x̼z̼e̼v̼r̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼B̼e̼t̼a̼,̼ ̼A̼l̼p̼h̼a̼,̼ ̼G̼a̼m̼m̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼V̼a̼x̼z̼e̼v̼r̼i̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼m̼R̼N̼A̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼V̼a̼x̼z̼e̼v̼r̼i̼a̼.̼

A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼O̼x̼f̼o̼r̼d̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼.̼

T̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼3̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼/̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼
̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼.̼

̼A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼V̼a̼x̼z̼e̼v̼r̼i̼a̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼d̼r̼e̼w̼ ̼P̼o̼l̼l̼a̼r̼d̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼O̼x̼f̼o̼r̼d̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼V̼a̼x̼z̼e̼v̼r̼i̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼V̼a̼x̼z̼e̼v̼r̼i̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼’̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼P̼f̼i̼z̼e̼r̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼m̼R̼N̼A̼.̼
̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼R̼N̼A̼ ̼d̼o̼ ̼P̼f̼i̼z̼e̼r̼ ̼v̼à̼ ̼M̼o̼d̼e̼r̼n̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼e̼ ̼d̼è̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼é̼.̼
̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼:̼ ̼W̼e̼b̼t̼r̼e̼t̼h̼o̼ ̼

Nguồn: https://vi.tamsucuocsong.vn/nghien-cuu-cong-bo-mui-3/?fbclid=IwAR2LCixBXF43vZK5wPyRXlo3Uueoj2Ky1x72H9h-qLGMJCIGln4rQLsg91s

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *