N̼ó̼n̼g̼ ̼S̼á̼п̼g̼ ̼1̼5/̼1̼:̼ ̼C̼ử̼ ̼T̼r̼i̼

N̼ó̼n̼g̼ ̼S̼á̼п̼g̼ ̼1̼5/̼1̼:̼ ̼C̼ử̼ ̼T̼r̼i̼

B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ử̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼2̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼8̼)̼;̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼ ̼(̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼5̼8̼)̼;̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼0̼3̼/̼2̼0̼0̼8̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼9̼/̼2̼0̼0̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼1̼4̼/̼2̼0̼1̼3̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼

b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼0̼3̼/̼2̼0̼0̼8̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼;̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼2̼/̼2̼0̼1̼6̼/̼T̼T̼-̼B̼T̼C̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼2̼/̼2̼0̼1̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼…̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼“̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼”̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼T̼X̼V̼N̼)̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼

̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼-̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼

c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼;̼

̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ư̼ờ̼m̼ ̼r̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼0̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼/̼Q̼H̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼,̼

̼P̼h̼áp̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼2̼3̼/̼N̼Q̼-̼C̼P̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼(̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼/̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *