S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼:̼ ̼H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼т̼ ̼s̼ớ̼m̼

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼:̼ ̼H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ế̼т̼ ̼s̼ớ̼m̼

2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼!̼”  V̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ 11/1,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼

̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼é̼!̼”̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

HIện trường tai nạn
N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼o̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼11/̼1,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼)̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ử̼ ̼(̼B̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Vụ tai nạn đau lòng đã được mọi người chia sẻ lên mạng xã hội facebook
̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼x̼ở̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ử̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ố̼p̼

Ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼.̼
K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼?̼”̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼T̼ế̼t̼

̼B̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼é̼!̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼.̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼.̼
Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼a̼i̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼õ̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

N̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼

H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼.

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼p̼h̼o̼t̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼h̼i̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼S̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼8̼/̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *