V̼ề̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼

V̼ề̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼

B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼ ̼l̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼

A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ở̼ ̼1̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼p̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼ ̼c̼h̼ử̼a̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼e̼s̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ớ̼n̼ ̼h̼ở̼ ̼g̼ọ̼i̼:̼
̼-̼A̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼ế̼c̼h̼ ̼t̼h̼ế̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼r̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼:̼
̼-̼T̼h̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼ư̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ù̼m̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ề̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼x̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼ú̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼:̼
̼-̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼m̼ợ̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼
̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼â̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼ấ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼ể̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ỗ̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼.̼
̼V̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼o̼n̼ ̼đ̼ả̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼C̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ì̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼:̼
̼-̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ì̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ớ̼ ̼l̼ớ̼:̼
̼-̼2̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼2̼,̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ì̼:̼
̼-̼Đ̼â̼y̼.̼.̼l̼à̼.̼.̼q̼u̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ạ̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼:̼
̼-̼C̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼?̼
̼B̼ố̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼
̼-̼S̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼à̼?̼

̼B̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼:̼
̼-̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ỉ̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼à̼?̼
̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼:̼
̼-̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼
̼-̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ạ̼?̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼9̼ ̼t̼r̼á̼p̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼o̼?̼
̼-̼Á̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼à̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼r̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼
̼-̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ù̼m̼ ̼b̼ọ̼c̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼r̼ẻ̼ ̼n̼ó̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼:̼
̼-̼C̼o̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼0̼0̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼m̼à̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼.̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼?̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼4̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ồ̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼p̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼n̼.̼á̼t̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼

M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼.̼m̼ ̼đ̼.̼ố̼t̼ ̼x̼e̼,̼ ̼p̼h̼.̼á̼ ̼h̼.̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼.̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼.̼i̼ề̼u̼ ̼l̼.̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼)̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼)̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼

T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼.̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼.̼â̼y̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼.̼í̼c̼h̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼)̼,̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼

H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼.̼ã̼i̼ ̼v̼.̼ã̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼.̼H̼.̼K̼.̼Q̼.̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼c̼h̼í̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼

V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼
̼D̼o̼ ̼b̼.̼ự̼c̼ ̼t̼.̼ứ̼c̼,̼ ̼ứ̼.̼c̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼H̼.̼P̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼)̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼3̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ố̼.̼c̼n̼ơ̼v̼í̼t̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼.̼á̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼.̼ư̼ ̼h̼.̼ỏ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ô̼m̼ ̼k̼í̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼ ̼m̼,̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼i̼v̼i̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼2̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼.̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼h̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼i̼ê̼u̼ ̼r̼.̼ụ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼d̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼.̼h̼á̼y̼ ̼t̼.̼r̼ụ̼i̼,̼ ̼5̼0̼ ̼m̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼5̼ ̼p̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼.̼ử̼a̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼h̼.̼ã̼n̼.̼ ̼Ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼.̼ệ̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼G̼ặ̼p̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼.̼ụ̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼.̼á̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼.̼,̼

H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼.̼a̼ ̼t̼.̼ú̼y̼ ̼đ̼.̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼n̼.̼g̼á̼o̼”̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ẩ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ò̼ ̼v̼õ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼

N̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼.̼a̼y̼ ̼c̼.̼ú̼,̼ ̼b̼.̼ự̼c̼ ̼t̼.̼ứ̼c̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼.̼á̼p̼.̼

̼G̼i̼ờ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼g̼.̼i̼ữ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼L̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼d̼u̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼p̼h̼.̼á̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼.̼á̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼3̼0̼ ̼hôm đó,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼.̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼í̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼.̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼.̼ứ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼.̼ủ̼y̼ ̼h̼.̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼.̼ư̼ ̼h̼.̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼g̼.̼i̼ữ̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼s̼.̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼.̼á̼ ̼h̼.̼ư̼ ̼h̼.̼ỏ̼n̼g̼ ̼b̼.̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ủ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼…̼T̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼.̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼i̼n̼f̼o̼n̼e̼t̼.̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼c̼o̼n̼-̼r̼e̼-̼h̼u̼n̼g̼-̼h̼a̼n̼-̼d̼a̼p̼-̼n̼a̼t̼-̼n̼h̼a̼-̼b̼o̼-̼v̼o̼
Kέo xᴜống dướι ɦoặc vᴜốt sαng trάi X̲E̲M̲ nhιềᴜ bὰi мớι nhɑ̂́t.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.